API

– API-ohjelmointirajapinta

Business Cloudin API, jonka avulla voi hallita mm. älykkään datan sopimuksia.

Asiakastuen hallinta

– Puhelinpalvelu
– Chat
– Tulosta näyttö-toiminnallisuus
– Github
– Tikettien tietokanta – Zendesk
– Asiakaspalautteiden hallinta

Jokaisessa palvelussa käytössä oleva valmiiden asiakashallintaprosessien automatisoitu hoitaminen.

Business engine

– Business engine

Business Cloudin ydin, jonka avulla hallitaan ja hoidetaan kaikkiin palveluihin kopioituvat digitalisoidut liiketoimintaprosessit. eKeirestun oma kehittämä täysin poikkeuksellinen tapa jakaa digitalisoidut ratkaisut kaikkien palveluiden kesken.

Datan hallinta

– Oma data
– Ulkoinen data
– Tietomalli

eKeiretsun omakehittämä datan ja tietomallien hallinta. Kaikissa palveluissa käytetään samaa tietomallia ja yhtä tietokantaa.

Dokumenttien hallinta

– Arkistointi
– PDF-dokumenttien generointi
– PDF-dokumenttien lukeminen

Business Cloudin toimintaperiaate on älykkään datan hyödyntäminen ja kaiken manuaalisen työn muuttaminen dataksi. Datasta pitää saada helposti ja nopeasti erilaisia dokumentteja ja hallita niiden arkistointi. Tähän on kehitetty oma dokumentaation hallinta ja dokumenttien helppo integroiminen ulkoisiin palveluihin.

Hakutoiminnallisuudet

– Älykäs hakukone

Business Cloudin älykkään eri liiketoimintaprosesseja ohjaavan datan päälle on rakennettu palvelun oma hakukone. Hakukone hyödyntää eri palveluiden liiketoimintaprosesseja sekä sisäistä että ulkoista dataa ja verkon ei-rakenteellista tietoa.

– Hajautetun hankintaprosessin hallinta
– Hankintastrategia
– Hankintasuunnitelma
– Hankintatoimeksianto
– Yrityksien tuominen karttapalveluun
– Sopimusprosessin hallinta
– Reklamaatioiden hallinta
– Sopimusten jatkoajan hallinta
– Optioiden hallinta
– Hinnanmuutosten hallinta
– Maksuraportit
– Valmiit integraatiot (Tilaajavastuu.fi)
– Sähköinen allekirjoitus
– Hankintatiedotteet
– Yhteishankintoihin liittyminen
– Hankintamuistio
– Tapahtumanhallinta ja seuranta
– Tilaajavastuun hallinta
– Toimittajanhallinta
– Kumppaninhallinta
– Asiakashallinta
– Kalenteri
– Vaikuttajakartta
– Arkistointi
– Hankintakalenteri
– Toimittajakartta
– Maksuraportit (ei sopimuksilla)
– DPS

Hankinnan hallinnan ammattilaisten kanssa yhdessä rakennettu koko hankintaprosessin automatisoiva palvelu. Käytössä mm. Sansia Oy, HUS Logistiikka Oy, VSSHP, Mäntsälän kunta, Ylä-Savon sote.

Integrointi

– Integraatiotyökalu
– LIS – Light Integration Solution (event based)
– RIS – Real-time Integration Solution

Älykkään datan ekosysteemiratkaisun ytimenä ovat helpot integraatiot eri palveluiden välillä. Business Cloudissa on valmiita integratioita ja sen lisäksi eri palveluiden omia integraatioita. Integraatioiden toteuttaminen on tehty helpoksi ja nopeaksi.

Kilpailutuksen hallinta

– Kilpailutusuunnittelu
– Projektinhallinta
– Kilpailutus
– Pienhankintojen kilpailuttaminen
– Kynnysarvojen ylittävien hankintojen hallinta
– Valmiit integraatiot (Hilma, Ted)
– Tarjousten hallinta
– Automatisoitu kilpailutusprosessi
– Tarjouksien automaattiset vertailut
– Kilpailutusseuranta
– Huutokauppa
– Kilpailutuskomission laskutus (automatisoitu)
– Hankintasopimusprosessin hallinta
– Kaikille yrityksille avoin kilpailutus
– Helppo kilpailutus
– Hakukoneen laajennukset yrtityshakuihin
– Tietokantaan yhdistyvä kilpailutus ilman sisäänkirjaantumista
– Automatisoitu kilpailutusprosessi
– Määrämuotoistettujen kilpailutusten kilpailutusprosessi
– Määrämuotoisen kilpailutusprosessin yrityshaut
– Automatisoitu kilpailutusprosessi

Business Cloudissa on käytössä nopea ja täsmällinen älykkään datan kilpailuttaminen. Kilpailuttaminen on toteutettu täysin datan ja palvelun eri osat on helppo ja nopea integroida käyttäjimme olemassa olevien palveluiden kanssa. Datasta saadaan nopeasti ja täsmällisesti toteutettua mm. kaikki julkisen kilpailuttamisen vaatimat dokumentit. Käytössä mm. Sansia Oy, Ostopalvelu.fi, Mäntsälän kunta, Ylä-Savon sote.

Käyttäjänhallinta

– Käyttäjätietojen hallinta
– Käyttöoikeuksien hallinta
– Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta
– Sisäänkirjautumisen hallinta
– SSO – Single SignOn
– Käyttäjälisenssien hallinta

Yhteisen alustan ja datan keskeinen ominaisuus on käyttäjien- ja käyttöoikeuksien hallinta, johon Business Cloudissa on monta eri vaihtoehtoa. Käyttöoikeuksien hallinta on toteutettu modereneilla ja käyttäjäystävällisilä tavoilla. Erilaiset SSO-palvelut ja jopa henkilökortilla kirjantuminen ovat myös käytössä.

Käyttöliittymän hallinta

– Business Networks UI

Käyttöliittymien nopeaan ja ketterään kehittämiseen on oma modulinsa, jonka avulla palveluiden vaatimat käyttölittymät toteutetaan.

Laskutuksen hallinta

– Automatisoitu laskujen muodostaminen
– Laskutusrajapinta

Eri liiketoimintaratkaisuissa syntyvien laskujen ja laskurivien automaattinen muodostaminen ja vieminen eri laskutusjärjestelmiin. Palvelussa valmiina jo integraatiot mm. Procountorin ja Visman kanssa.

Palvelun hallinta

– Asiakaskohtaisen ratkaisukokonaisuuden hallinta
– Whitelabel sovellusten hallinta

Business Cloud on yksi kokonaisuus, jossa toimii monia eri liiketoimintaratkaisuja. Kaikkien eri ratkaisujen ja niiden käyttämien teknisten ratkaisujen yhtäaikaisen käytön mahdollistama eKeiretsun kehittämä palvelu. Samalla palvelulla hoidetaan myös Business Cloudin whitelabel ratkaisut.

Prosessinhallinta

– Tapahtumanhallinta ja seuranta
– Kalenteri

Kaikkien automatisoitujen liiketoimintaprosessien ja niiden transaktioiden hallinta.

Prosessityökalut

– Karttatiedon hallinta
– Kamuda (whitelabel)

Business Cloudin perusominaisuuksia on erilaisten liiketoimintaprosessien hallinta ja automatisoiminen. Tämä lähtee jo liiketoimintaprosessien mallintamisesta yhdessä asiakkaan kanssa piirrettävillä liiketoiminnan prosesseilla. Karttapalvelu ja kaikki Suomen karttapisteet on myös integroituna alustaan ja niitä käytetään monissa eri osissa prosesseja mm. eri sopimusten näyttämisellä kartalla ja asiakkaiden hakemisella kartalle.

Pääsynhallinta

– SSO (MS AD)
– Henkilökorttilukija
– Linkkipohjainen ennakkoautentikointi
– Käyttäjätunnus/salasana

Koko palvelun ytimenä on jokaisen käyttäjän verifioiminen ja käyttöoikeuksien hallinta. Business Cloud on yksi yhteinen palvelu kaikille eri palveluille ja käyttöoikeuksilla hallitaan jokaisen käyttäjän oikeuksia eri osiin palveluissa.

Raportointi

– Maksuraportit (sopimukset)
– Vaikuttajakartta
– Johdon työpöytäratkaisu – whitelabel
– Maksuraportit (sopimusten ulkopuolinen)
– Raportointi

Verkottuvissa palveluissa, jossa kerätään eri osapuolilta prosessia ohjaavaa ja prosessin tarvitsemaa dataa, on johdon työpöytäratkaisut oleellisessa asemassa. Raportointi voi olla myös prosessin vaatimaa tietoa, mm. älykkään datan sopimusten toimittajien maksuraporttien automatisoitu keräämistä.

– Reklamaatioiden hallinta
– Jatkoajan hallinta
– Optioiden hallinta
– Hinnanmuutosten hallinta
– Sähköinen allekirjoitus
– Sähköinen työsopimus

Business Cloudin sopimushallinta on uuden ajan modernien teknologioiden älykkään prosessia ohjaavan datan sopimusten hallintaa. Sopimuksia on helppo ja nopea käsitellä datana ja niihin voidaan helpolla integroida sopimusprosessin tarvitsemia ulkoisten palveluiden datoja. Älykkäänä datan muodostettuja sopimuksia voidaan myös käyttää monissa automaatiota vaativissa liiketoimintaprosesseissa vrt. logistiikka.

Tietokannat

– Relaatiotietokanta
– Indeksitietokanta

Business Cloudissa kaikki palvelut käyttävät samaa tietokantaa ja tietokantamallinnusta, jossa eri palveluiden datan hallinta hoidetaan eKeiretsun tietokantojen hallinnan ratkaisulla. Samalla ratkaisulla hoidetaan myös eri palveluiden liiketoimitaprosessien läpi relaatiotietokannasta datan päivittäminen indeksikantaan nopeiden massahakujen mahdollistamiseksi.

Tietokantojen hallinta

– Tietokantojen reaaliaikainen hallinta

Tietokantojen reaaliaikainen hallinta eri palveluiden liiketoimintaprosesseissa hoidetaan eKeiretsun tietokantojen hallinnan ratkaisulla.

Tietoturva

– Tietoturvan auditointi (KPMG)
– Kumppaneiden tietoturva
– Tekninen tietoturva
– Sisällön tietoturva

Verkottuvan ekosysteemisten liiketoiminnan toteutusten ratkaisujen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on tietoturvan hallinta. Business Cloudissa tietoturvan hallinta on toteutettu eKeiretsun ratkaisulla, joka on kumppanimme KPMG:n jatkuvan tietoturvan palvelun verifioima.

Toimialaprosessit

– Vakuutus – Automatisoitu maksusitoumus
– Vakuutus – Maksusitoumuksesta muodostuvan työn vastaanotto
– Vakuutus – Työn jakaminen verkostossa oikealle toimijalle
– Vakuutus – Asiakkaan automatisoitu informointi
– Työn aloittaminen valitun toimijan toimipaikalla
– Työn tulosten kirjaaminen
– Työn lopettaminen
– Maksusitoumuksen lähettäneen vakuutusyhtiön raportointi
– Maksusitoumuksen automaattinen syöttäminen palveluun
– Oracle ERP integraatio

Business Cloudissa on toteutettuna useita kymmeniä eri liiketoimintasektoreiden valmiita digitalisoituja prosesseja, joita hyödynnetään kaikissa palveluissa. Ohessa esimerkkejä tällaisista prosessidigitalisoinneista. Käytössä mm. Fenniavihi.fi, HUS Logistiikka Oy, Ostopalvelu, eReha.fi.

Toimittajanhallinta

– Toimittajasopimusten hallinta
– Tuotteiden hallinta
– Yhteyshenkilöiden hallinta
– Dokumenttien hallinta
– Kalenteri
– Raportointi
– Suorituskykymittaristo
– Maksuraportit (sopimuksettomat)
– Toimittajien tiedostopyynnöt
– Toimittajasopimusten tiedonhallinta
– Ostopäällikködata
– Nimikkeistön hallinta
– Suorituskyvyn seurannan hallinta

Business Cloudissa on valmiina toteutuksena verkostuvan liiketoiminnan toimittajahallinnan automatisointeja. Kaikki osapuolet toimivat samassa palvelussa ja päivittävä prosessin tarvitsemia datoja omalta kannaltaan. Käytössä mm. HUS Logistiikka Oy, eReha.fi.

Tuotehallinta

– Tuotteiden hallinta

Tuottehallinta ja tuotetason raportointi ja tietojen kerääminen verkottuvissa ratkaisuissa on yksi valmiista toteutuksista. Tuotteiden hallinnassa voidaan hyödyntää ulkopuolisten tietolähteiden datoja, esim. Sailab-koodisto. Käytössä mm. HUS Logistiikka Oy, Sansia Oy.

Työvoiman hallinta

– Osaamispohjainen työnhakijan tietojen haku
– Osaamispohjainen yrityksen löytäminen
– Julkisen työnhakuprosessin kilpailuttaminen
– Kilpailutuksen hallinta (työvoimahallinto)
– Sähköinen työsopimus

Manuaalisten, epätarkkojen ja hitaiden CV-nippujen automatisoiminen älykkään datan Match Making-palveluksi. Automatisoidun kohtauttamisen mahdollistaminen datan avulla vaatii integraatioita ulkoisiin tietolähteisiin, mm. Tilastokeskuksen datoihin. Käytössä mm. Kuopion kaupungin työllisyyspalveluissa.

Valmiit integraatiot

– Maanmittauslaitos – karttatiedot
– Hilma
– TED
– Tilaajavastuu.fi
– Asiakastieto
– Maanmittauslaitos
– Visma
– Kuhilas
– Hilma
– TED
– Tilaajavastuu.fi
– Procountor
– Zendesk
– Oracle ERP
– Sopimustietojen integrointi
– Kanta.fi potilastietojärjestelmä integraatio

Business Cloud sisältää valmiita integraatioita sekä julkisiin- että kaupallisiin tietolähteisiin, jotka ovat kaikkien palveluiden käytössä.

Verkostojen hallinta

– Älykäs asiakashaku
– Verkostojen yhdistäminen ja automatisointi
– Toimittajahallinta
– Kumppanihallinta
– Asiakashallinta
– Sopimustenhallinta
– Lisenssien hallinta
– Osakkaiden hallinta

Verkostoituvien liiketoimintaratkaisujen nopea, ketterä ja kustannustehokas toteuttaminen on mahdollista valmiilla verkostojen hallinnan ratkaisuilla. Käytössä mm. HUS Logistiikka Oy, Sansia Oy, eReha, Fenniavihi.fi, Osotopalvelu.fi.

Whitelabel sovellukset

– Zendesk – tiketöinti
– Klipfolio – BI/dashboard
– Jeeves – koodigeneraattori
– Github
– Kamuda – liiketoimintaprosessien määrittely

Etsimme jatkuvasti Business Cloudiin asikkaidemme tarvitsemia alan parhaita ratkaisuja eri palveluissa hyödynnettäviksi. Esimerkisi reaaliakaisen datan raportoiminen johdon työpöytäratkaisulla.

Viestinnän hallinta

– Prosessin mukainen viestintä
– SMS viestien hallinta
– Sähköpostien lähettäminen

Automatisoitujen älykkään datan prosessien viestinnän hallinnan ratkaisu.