BCS-pilvipalvelukehitysalustan valmiita ratkaisuja ja komponentteja

API

– API-ohjelmointirajapinta

Business Cloudin API-rajapinta.

Asiakastuen hallinta

– Puhelinpalvelu
– Chat
– Tulosta näyttö-toiminnallisuus
– Github
– Tikettien tietokanta – Zendesk
– Asiakaspalautteiden hallinta

Valmiit asiakashallintaprosessien komponentit, joilla automatisoit asiakaspalvelun hoitamista.

Business engine

– Business engine

Business Cloudin ydin, jonka avulla hallitaan ja hoidetaan kaikkiin palveluihin kopioituvat digitalisoidut liiketoimintaprosessit. eKeirestun kehittämä uniikki malli jakaa digitalisoidut ratkaisut kaikkien palveluiden kesken.

Datan hallinta

– Oma data
– Ulkoinen data
– Tietomalli

eKeiretsun kehittämä datan ja tietomallien hallintamalli. Kaikissa alustan palveluissa käytetään samaa tietomallia ja yhtä tietokantaa.

Dokumenttien hallinta

– Arkistointi
– PDF-dokumenttien generointi
– PDF-dokumenttien lukeminen

Business Cloudin dokumenttien hallinta perustuu älykkään datan hyödyntämiseen ja kaiken manuaalisen työn muuttaminen dataksi. Datasta saadaan helposti ja nopeasti erilaisia dokumentteja ja samalla hallitaan niiden arkistointi. Tähän kehitetty oma dokumentaation hallinta tukee myös dokumenttien helppoa integroimista ulkoisiin palveluihin.

Hakutoiminnallisuudet

– Älykäs hakukone

Business Cloudin liiketoimintaprosesseja ohjaavan älykkään datan päälle on rakennettu palvelun oma hakukone. Hakukone hyödyntää palveluiden liiketoimintaprosesseja, sisäistä ja ulkoista dataa sekä verkon ei-rakenteellista tietoa.

Hankintojen hallinta

– Hajautetun hankintaprosessin hallinta
– Hankintastrategia
– Hankintasuunnitelma
– Hankintatoimeksianto
– Yrityksien tuominen karttapalveluun
– Sopimusprosessin hallinta
– Reklamaatioiden hallinta
– Sopimusten jatkoajan hallinta
– Optioiden hallinta
– Hinnanmuutosten hallinta
– Maksuraportit
– Valmiit integraatiot (Tilaajavastuu.fi)
– Sähköinen allekirjoitus
– Hankintatiedotteet
– Yhteishankintoihin liittyminen
– Hankintamuistio
– Tapahtumanhallinta ja seuranta
– Tilaajavastuun hallinta
– Toimittajanhallinta
– Kumppaninhallinta
– Asiakashallinta
– Kalenteri
– Vaikuttajakartta
– Arkistointi
– Hankintakalenteri
– Toimittajakartta
– Maksuraportit (ei sopimuksilla)
– DPS

Hankinnan hallinnan ammattilaisten kanssa yhdessä rakennettu koko hankintaprosessin hallintaa ja automatisointia tukeva valmis SaaS ratkaisu. Voidaan ottaa käyttöön joustavasti myös pienemmissä kokonaisuuksissa.

Käytössä mm. Sansia Oy, VSSHP, Mäntsälän kunta, Ylä-Savon sote.

Integrointi

– Integraatiotyökalu
– LIS – Light Integration Solution (event based)
– RIS – Real-time Integration Solution

Alustaratkaisumme älykkään datan ytimenä ovat helpot integraatiot eri palveluiden välillä. Business Cloudissa on valmiita integraatioita ja lisäksi eri palveluiden räätälöityjä integraatioita. Omien integraatioiden toteuttaminen on kustannustehokasta ja nopeaa.

Kilpailutuksen hallinta

– Kilpailutusuunnittelu
– Projektinhallinta
– Kilpailutus
– Pienhankintojen kilpailuttaminen
– Kynnysarvojen ylittävien hankintojen hallinta
– Valmiit integraatiot (Hilma, Ted)
– Tarjousten hallinta
– Automatisoitu kilpailutusprosessi
– Tarjouksien automaattiset vertailut
– Kilpailutusseuranta
– Huutokauppa
– Kilpailutuskomission laskutus (automatisoitu)
– Hankintasopimusprosessin hallinta
– Kaikille yrityksille avoin kilpailutus
– Helppo kilpailutus
– Hakukoneen laajennukset yrtityshakuihin
– Tietokantaan yhdistyvä kilpailutus ilman sisäänkirjaantumista
– Automatisoitu kilpailutusprosessi
– Määrämuotoistettujen kilpailutusten kilpailutusprosessi
– Määrämuotoisen kilpailutusprosessin yrityshaut
– Automatisoitu kilpailutusprosessi

Business Cloud hyödyntää kilpailuttamisessa alustan älykästä dataa. Kilpailuttaminen on helppoa ja nopeaa integroida käyttäjimme olemassa olevien palveluiden kanssa. Älykkään datan avulla saadaan nopeasti ja täsmällisesti toteutettua mm. kaikki julkisen kilpailuttamisen vaatimat dokumentit.

Ratkaisu on käytössä mm. Sansia Oy, Ostopalvelu.fi, Mäntsälän kunta, Ylä-Savon sote.

Käyttäjänhallinta

– Käyttäjätietojen hallinta
– Käyttöoikeuksien hallinta
– Roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta
– Sisäänkirjautumisen hallinta
– SSO – Single SignOn
– Käyttäjälisenssien hallinta

Business Cloud tarjoaa useita vaihtoehtoja äyttäjien- ja käyttöoikeuksien hallintaan. Käyttöoikeuksien hallinta on toteutettu modereneilla ja käyttäjäystävällisilä tavoilla. Erilaiset SSO-palvelut ja jopa henkilökortilla kirjantuminen ovat myös käytössä.

Käyttöliittymän hallinta

– Business Networks UI

Käyttöliittymien nopeaan ja ketterään kehittämiseen on oma modulinsa, jonka avulla palveluiden vaatimat käyttölittymät toteutetaan.

Laskutuksen hallinta

– Automatisoitu laskujen muodostaminen
– Laskutusrajapinta

Liiketoimintaratkaisuissa syntyvien laskujen ja laskurivien automaattinen muodostaminen ja vieminen eri laskutusjärjestelmiin. Alustassa on valmiit integraatiot mm. Procountorin ja Visman kanssa.

Palvelun hallinta

– Asiakaskohtaisen ratkaisukokonaisuuden hallinta
– Whitelabel sovellusten hallinta

Business Cloud on alusta ratkaisukokonaisuudelle, jossa voi samanaikaisesti toimia useita liiketoimintaratkaisuja. Kaikkien ratkaisujen yhtäaikaisen käytön ja niiden käyttämien teknisten ratkaisujen hyödyntämisen mahdollistaa eKeiretsun kehittämä palvelun hallinta. Samalla ratkaisulla hoidetaan myös Business Cloudin whitelabel ratkaisujen hallinta.

Prosessinhallinta

– Tapahtumanhallinta ja seuranta
– Kalenteri

Business Clouding prosessinhallinta vastaa kaikkien automatisoitujen liiketoimintaprosessien ja niiden transaktioiden hallinnasta.

Prosessityökalut

– Karttatiedon hallinta
– Kamuda (whitelabel)

Business Cloudin perusominaisuuksia on erilaisten liiketoimintaprosessien hallinta ja automatisoiminen. Prosessityökalut nopeuttavat ja helpottavat liiketoimintaprosessien mallintamista yhdessä asiakkaan kanssa. Karttapalvelu ja kaikki Suomen karttapisteet ovat myös integroituna alustaan ja niitä käytetään monissa eri osissa prosesseja mm. eri sopimusten tai asiakkaiden näyttämisellä kartalle.

Pääsynhallinta

– SSO (MS AD)
– Henkilökorttilukija
– Linkkipohjainen ennakkoautentikointi
– Käyttäjätunnus/salasana

Alustan turvallisen käytön ytimenä on jokaisen käyttäjän verifioiminen ja käyttöoikeuksien hallinta. Business Cloud on yksi yhteinen alusta kaikille eri palveluille ja käyttöoikeuksilla hallitaan jokaisen käyttäjän oikeuksia eri palveluihin ja palveluissa.

Raportointi

– Maksuraportit (sopimukset)
– Vaikuttajakartta
– Johdon työpöytäratkaisu – whitelabel
– Maksuraportit (sopimusten ulkopuolinen)
– Raportointi

Verkottuvissa palveluissa, jossa kerätään eri osapuolilta prosessia ohjaavaa ja prosessin tarvitsemaa dataa, on johdon työpöytäratkaisut oleellisessa asemassa. Raportointi voi olla myös prosessin vaatimaa tietoa, mm. älykkään datan sopimusten toimittajien maksuraporttien automatisoitu keräämistä.

 

Sopimusten hallinta

(Lue lisää)

 

– Reklamaatioiden hallinta
– Jatkoajan hallinta
– Optioiden hallinta
– Hinnanmuutosten hallinta
– Sähköinen allekirjoitus
– Sähköinen työsopimus

Business Cloudin sopimushallinta on uuden ajan modernien teknologioiden älykkään prosessia ohjaavan datan sopimusten hallintaa. Sopimuksia on helppo ja nopea käsitellä datana ja niihin voidaan helpolla integroida sopimusprosessin tarvitsemia ulkoisten palveluiden datoja. Älykkäänä datan muodostettuja sopimuksia voidaan myös käyttää monissa automaatiota vaativissa liiketoimintaprosesseissa vrt. logistiikka.

Tietokannat

– Relaatiotietokanta
– Indeksitietokanta

Business Cloudissa kaikki palvelut käyttävät samaa tietokantaa ja tietokantamallinnusta, jossa eri palveluiden datan hallinta hoidetaan eKeiretsun tietokantojen hallinnan ratkaisulla. Samalla ratkaisulla hoidetaan myös eri palveluiden liiketoimitaprosessien läpi relaatiotietokannasta datan päivittäminen indeksikantaan nopeiden massahakujen mahdollistamiseksi.

Tietokantojen hallinta

– Tietokantojen reaaliaikainen hallinta

Tietokantojen reaaliaikainen hallinta eri palveluiden liiketoimintaprosesseissa hoidetaan eKeiretsun tietokantojen hallinnan ratkaisulla.

Tietoturva

– Tietoturvan auditointi (KPMG)
– Kumppaneiden tietoturva
– Tekninen tietoturva
– Sisällön tietoturva

Verkottuvan ekosysteemisten liiketoiminnan toteutusten ratkaisujen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on tietoturvan hallinta. Business Cloudissa tietoturvan hallinta on toteutettu eKeiretsun ratkaisulla, joka on kumppanimme KPMG:n jatkuvan tietoturvan palvelun verifioima.

Toimialaprosessit

– Verkosto – Automatisoitu työmääräys
– Verkosto – työmääräyksestä muodostuvan työn vastaanotto
– Verkosto – Työn jakaminen verkostossa oikealle toimijalle
– Verkosto – Asiakkaan automatisoitu informointi
– Työn aloittaminen valitun toimijan toimipaikalla
– Työn tulosten kirjaaminen
– Työn lopettaminen
– Työmääräyksen lähettäneen vakuutusyhtiön raportointi
– Työmääräyksen automaattinen syöttäminen palveluun
– Oracle ERP integraatio

Business Cloudissa on toteutettuna useita kymmeniä eri liiketoimintasektoreiden valmiita digitalisoituja prosesseja, joita hyödynnetään kaikissa palveluissa. Ohessa esimerkkejä tällaisista prosessidigitalisoinneista. Käytössä mm. Fenniavihi.fi, Ostopalvelu.

Toimittajanhallinta

– Toimittajasopimusten hallinta
– Tuotteiden hallinta
– Yhteyshenkilöiden hallinta
– Dokumenttien hallinta
– Kalenteri
– Raportointi
– Suorituskykymittaristo
– Maksuraportit (sopimuksettomat)
– Toimittajien tiedostopyynnöt
– Toimittajasopimusten tiedonhallinta
– Ostopäällikködata
– Nimikkeistön hallinta
– Suorituskyvyn seurannan hallinta

Business Cloudissa on valmiina toteutuksena verkostuvan liiketoiminnan toimittajahallinnan automatisointeja. Kaikki osapuolet toimivat samassa palvelussa ja päivittävä prosessin tarvitsemia datoja omalta kannaltaan.

Tuotehallinta

– Tuotteiden hallinta

Tuottehallinta ja tuotetason raportointi ja tietojen kerääminen verkottuvissa ratkaisuissa on yksi valmiista toteutuksista. Tuotteiden hallinnassa voidaan hyödyntää ulkopuolisten tietolähteiden datoja, esim. Sailab-koodisto.

Työvoiman hallinta

– Osaamispohjainen työnhakijan tietojen haku
– Osaamispohjainen yrityksen löytäminen
– Julkisen työnhakuprosessin kilpailuttaminen
– Kilpailutuksen hallinta (työvoimahallinto)
– Sähköinen työsopimus

Manuaalisten, epätarkkojen ja hitaiden CV-nippujen automatisoiminen älykkään datan Match Making-palveluksi. Automatisoidun kohtauttamisen mahdollistaminen datan avulla vaatii integraatioita ulkoisiin tietolähteisiin, mm. Tilastokeskuksen datoihin. Käytössä mm. Kuopion kaupungin työllisyyspalveluissa.

Valmiit integraatiot

– Maanmittauslaitos – karttatiedot
– Hilma
– TED
– Tilaajavastuu.fi
– Asiakastieto
– Maanmittauslaitos
– Visma
– Kuhilas
– Hilma
– TED
– Tilaajavastuu.fi
– Procountor
– Zendesk
– Oracle ERP
– Sopimustietojen integrointi
– Kanta.fi potilastietojärjestelmä integraatio

Business Cloud sisältää valmiita integraatioita sekä julkisiin- että kaupallisiin tietolähteisiin, jotka ovat kaikkien palveluiden käytössä.

Verkostojen hallinta

– Älykäs asiakashaku
– Verkostojen yhdistäminen ja automatisointi
– Toimittajahallinta
– Kumppanihallinta
– Asiakashallinta
– Sopimustenhallinta
– Lisenssien hallinta
– Osakkaiden hallinta

Verkostoituvien liiketoimintaratkaisujen nopea, ketterä ja kustannustehokas toteuttaminen on mahdollista valmiilla verkostojen hallinnan ratkaisuilla. Käytössä mm. Sansia Oy, Fenniavihi.fi, Ostopalvelu.fi.

Whitelabel sovellukset

– Zendesk – tiketöinti
– Klipfolio – BI/dashboard
– Jeeves – koodigeneraattori
– Github
– Kamuda – liiketoimintaprosessien määrittely

Etsimme jatkuvasti Business Cloudiin asikkaidemme tarvitsemia alan parhaita ratkaisuja eri palveluissa hyödynnettäviksi. Esimerkisi reaaliakaisen datan raportoiminen johdon työpöytäratkaisulla.

Viestinnän hallinta

– Prosessin mukainen viestintä
– SMS viestien hallinta
– Sähköpostien lähettäminen

Automatisoitujen älykkään datan prosessien viestinnän hallinnan ratkaisu.

Muuta takomosta:

IntegraatioSampo,

DataSampo